QUESTION CATEGORIES


മത്സര പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം (Pages :17)

 • 1 ശരിയല്ലാത്ത പ്രയോഗമേത്?

  (A) സമ്മേളനത്തിന് മുന്നൂറോളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
  (B) സമ്മേളനത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
  (C) സമ്മേളനത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
  (D) സമ്മേളനത്തിന് മുന്നൂറുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
 • 2 പെറ്റ + അമ്മ = പെറ്റമ്മ എന്നത് ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്?

  (A) ദ്വിത്വം
  (B) ആഗമം
  (C) ലോപം
  (D) ആദേശം
 • 3 'കാടുകാട്ടുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥമെന്ത്?

  (A) കാടിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക
  (B) കാടത്തരം കാട്ടുക
  (C) ഗോഷ്ടികള് കാട്ടുക
  (D) അനുസരണയില്ലായ്മ കാട്ടുക
 • 4 ശൃംഖല ചങ്ങലയായും കൃഷ്ണൻ കണ്ണനായും മാറാർ വ്യാകരണ പരിണാമമാണ്?

  (A) തത്സമം
  (B) തത്ഭവം
  (C) ആഭ്യന്തരപദം
  (D) ബാഹ്യ പദങ്ങൾ
 • 5 കടങ്കഥ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത്?

  (A) കട+ കഥ
  (B) കടം + കഥ
  (C) കട+ങ്കഥ
  (D) കടം +ങ്കഥ
 • 6 ശരിയായ ചിഹ്നം ചേർത്ത് വാക്യം ഏത്?

  (A) വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം; പണം; സ്വർണം; ടി.വി; അവർ കൊണ്ടു പോയി.
  (B) വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം - പണം; സ്വർണം; ടി.വി - അവർ കൊണ്ടു പോയി.
  (C) വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം; പണം; സ്വർണം; ടി.വി അവർ കൊണ്ടു പോയി.
  (D) വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം? പണം; സ്വർണം; ടി.വി; അവർ കൊണ്ടു പോയി.
 • 7 " നിങ്ങളോർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് " ആരുടെ വരികൾ?

  (A) സച്ചിദാനന്ദൻ
  (B) കക്കാട്
  (C) കടമ്മനിട്ട
  (D) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
 • 8 സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി?

  (A) സംയോജിക
  (B) ആധാരിക
  (C) പ്രയോജിക
  (D) പ്രതിഗ്രാഹിക
 • 9 "അവൾ ഉറങ്ങുന്നു " ഇതിൽ 'ഉറങ്ങുന്നു ' എന്നത്?

  (A) അകർമ്മകം
  (B) സകർമ്മകം
  (C) കാരിതം
  (D) പ്രയോജകം
 • 10 ശരിയായ പ്രയോഗമേത്?

  (A) രാജനൊ രമണനൊ
  (B) ഞാനൊ നീയൊ
  (C) അതോ ഇതോ
  (D) എഴുതുകയൊ വായിക്കുകയൊ
 • 11 ഇല്ലെന്ന് - ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം?

  (A) ആഗമ സന്ധി
  (B) ആദേശ സന്ധി
  (C) ദിത്വ സന്ധി
  (D) ലോപ സന്ധി
 • 12 "ഉമ്മാച്ചു" എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്‍റെ കര്‍ത്താവാര്?

  (A) എം.ടി. വാസുദേവന്‍നായര്‍
  (B) പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍
  (C) പി. കേശവദേവ്‌
  (D) സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
 • 13 ‘Girls eat ice cream’ ഈ വാക്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ തർജ്ജമ ഏത്?

  (A) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നു
  (B) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നും
  (C) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നു
  (D) പെൺകുട്ടികളാണ് ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നത്
 • 14 മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ, ധര്‍മ്മരാജാവ് തുടങ്ങിയവരുടെ കൊട്ടാരം കവിയായിരുന്ന വ്യക്തി?

  (A) കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍
  (B) ചെറുശ്ശേരി
  (C) കുമാരനാശാന്‍
  (D) എഴുത്തച്ഛന്‍
 • 15 അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ?

  (A) അത്യ+ അന്തം
  (B) അതി+ അന്തം
  (C) അതി+ യന്തം
  (D) അത്യ+ യന്തം
 • 16 പ്രയോജക ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേത്?

  (A) തീറ്റുക
  (B) കളിക്കുക
  (C) തിളയ്ക്കുക
  (D) ഒളിക്കുക
 • 17 ശരിയായ വാക്യമേത്?

  (A) നാളെയോ അഥവാ മറ്റന്നാളോ നമുക്ക് കാണാം
  (B) നാളെയോ അഥവാ മറ്റന്നാളോ നമ്മൾ കാണും
  (C) നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നമുക്കു തമ്മിൽ കാണാം
  (D) നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നമുക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണാം
 • 18 He washed his hands of the charges of bribery -തർജ്ജമ ചെയ്യുക?

  (A) കൈക്കൂലി പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ കൈ കഴുകി
  (B) കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിന്നും അവൻ പിൻവലിഞ്ഞു
  (C) കൈക്കൂലി വാങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു
  (D) കൈക്കൂലി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ നിഷേധിച്ചു
 • 19 ശതകം ചൊല്ലിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?

  (A) വിഷമിപ്പിക്കുക
  (B) ചതിക്കുക
  (C) തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക
  (D) ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുക
 • 20 Examination of witness -ശരിയായ വിവർത്തനം?

  (A) സാക്ഷി പരിശോധന
  (B) സാക്ഷി പരീക്ഷ
  (C) സാക്ഷി വിസ്താരം
  (D) പരീക്ഷാ സാക്ഷി
 • 21 പഞ്ചവാദ്യത്തില്‍ ശംഖ് ഉള്‍പ്പെടെ എത്ര വാദ്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

  (A) അഞ്ച്‌
  (B) നാല്‌
  (C) ഏഴ്‌
  (D) ആറ്‌
 • 22 Forbidden fruit - ഇതിനു സമാനമായ ഭാഷാ പ്രയോഗം?

  (A) മറച്ചു വച്ച കനി
  (B) വിലക്കപ്പെട്ട കനി
  (C) മധുരിക്കുന്ന കനി
  (D) കിട്ടാക്കനി പുളിക്കും
 • 23 താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രയോജക പ്രകൃതിക്ക് ഉദാഹരണമേത്?

  (A) കേൾപ്പിക്കുന്നു
  (B) ചിരിക്കുന്നു
  (C) നടക്കുന്നു
  (D) കളിക്കുന്നു
 • 24 "നീലക്കുറിഞ്ഞി " സമാസമേത്?

  (A) കർമധരേയൻ
  (B) ദ്വന്ദ സമാസം
  (C) ബഹുവ്രീഹി
  (D) ദ്വിഗു
 • 25 താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളില് കൃത്തിന് ഉദാഹരണം.?

  (A) ബുദ്ധിമാന്
  (B) മൃദുത്വം
  (C) വൈയാകരണന്
  (D) ദര്ശനം
 • 26 വൈശാഖൻ എന്ന തൂലികാനാമം ആരുടെ?

  (A) വി കെ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി മേനോൻ
  (B) എം കെ മേനോൻ
  (C) പി സി ഗോപാലൻ
  (D) എം കെ ഗോപിനാഥൻ നായർ
 • 27 തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്?

  (A) ഓരോ തിങ്കളാഴ്ച തോറും വ്രതം നോൽക്കും
  (B) ഓരോ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്രതം നോൽക്കുന്നു
  (C) തിങ്കളാഴ്ച തോറുമാണ് വ്രതം നോൽക്കുന്നത്
  (D) തിങ്കളാഴ്ച തോറും വ്രതം നോൽക്കുന്നു
 • 28 വെൺ+ ചാമരം = വെഞ്ചാമരം - സന്ധിയേത്?

  (A) ലോപം
  (B) ആദേശം
  (C) ദ്വിത്വം
  (D) ആഗമം
 • 29 ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാള കവി?

  (A) വൈലോപ്പിള്ളി
  (B) ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
  (C) ചങ്ങമ്പുഴ
  (D) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
 • 30 ബഹു വചനം ഏത്?

  (A) അമ്മമാർ
  (B) കുട്ടി
  (C) പുസ്തകം
  (D) മരം

"Only in quiet waters things mirror themselves undistorted. Only in a quiet mind is adequate perception of the world"

- Hans Margolius

Feedback

Please let us know your experience with our website!.

Forgot Password

Please let us know your experience with our website!.