QUESTION CATEGORIES


കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ (Pages :94)

 

2800 കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ മലയാളം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

Facts about Kerala Malayalam Questions for Kerala PSC 10th Level Exam

 • 2761 പ്രത്യക്ഷരക്ഷാദൈവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം?

  Ans : ഇരവിപേരൂർ
 • 2762 നീലകണ്ഠതീർഥപാദരുടെ ഗുരു?

  Ans : ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ
 • 2763 ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി ജനിച്ച വർഷം?

  Ans : 1852
 • 2764 ബഹ്മാനന്ദശിവയോഗിയുടെ യഥാർഥ പേര്?

  Ans : കാരാട്ട് ഗോവിന്ദൻകുട്ടിമേനോൻ
 • 2765 ശ്രീനാരായണഗുരു 1916-ൽ സന്ദർശിച്ച മഹാൻ?

  Ans : രമണമഹർഷി
 • 2766 ശ്രീനാരായണഗുരു ആരെയാണ് 1925-ൽ പിൻഗാമിയായി നിർദ്ദേശിച്ചത്?

  Ans : ബോധാനന്ദ
 • 2767 ശ്രീനാരായണഗുരു ഒടുവിൽ പങ്കെടുത്ത എസ്എൻഡിപി യോഗം വാർഷികാഘോഷം നടന്ന സ്ഥലം?

  Ans : പള്ളുരുത്തി
 • 2768 ശ്രീനാരായണഗുരു രചിച്ച നവമഞ്ഞ്ജരി ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?

  Ans : ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക്
 • 2769 ശ്രീനാരായണഗുരു ഒടുവിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രം?

  Ans : കളവൻകോട്
 • 2770 ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്.?

  Ans : ആനന്ദ തീര്ഥന്‍
 • 2771 ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജനിച്ച വര്ഷം ഏതാണ്?

  Ans : 1856
 • 2772 ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?

  Ans : വഗ്ഭടാനന്ദൻ
 • 2773 സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച വര്‍ഷം?

  Ans : 1907
 • 2774 സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍ ആരാണ്?

  Ans : വക്കം മൌലവി
 • 2775 ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം?

  Ans : ആനന്ദമഹാസഭ
 • 2776 1904 ല്‍ അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂള്‍ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്?

  Ans : വെങ്ങാനൂര്‍
 • 2777 ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം?

  Ans : വടവീശ്വരം
 • 2778 കൊച്ചി രാജാവ് ' കവിതിലകം ' പട്ടം നല്‍കി ആദരിച്ചതാരെയാണ്?

  Ans : പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന്‍
 • 2779 ദര്‍ശനമാല ആരുടെ കൃതിയാണ്?

  Ans : ശ്രീനാരായണഗുരു
 • 2780 ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനു ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം?

  Ans : മരുത്വാമല
 • 2781 തൈക്കാട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യന്‍ ആയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്?

  Ans : സ്വാതി തിരുനാള്‍
 • 2782 താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ നമ്പൂതിരി നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകം ഏതാണ്?

  Ans : തൊഴില്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്
 • 2783 അല്‍ - ഇസ്ലാം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്?

  Ans : വക്കം മൌലവി
 • 2784 സുധര്‍മ്മ സൂര്യോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?

  Ans : പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന്‍
 • 2785 ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതിയത് ആരാണ്?

  Ans : ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
 • 2786 ചാവറ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ചന്‍റെ ഭൌതികാവശിഷ്ട്ടം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്?

  Ans : മാന്നാനം
 • 2787 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെന്‍നീച ഭരണം എന്നും തിരുവിതാംകൂര്‍ ഭരണത്തെ അനന്തപുരത്തെ നീചന്‍ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കര്‍ത്താവ്‌?

  Ans : വൈകുണ്ട സ്വാമികള്‍
 • 2788 ' മനസ്സാണ് ദൈവം ' എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹിക പരിഷ്കര്‍ത്താവ്‌?

  Ans : ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 • 2789 കേരളം പരശുരാമന്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് ദാനമായി നല്‍കിയ ഭൂമിയാണെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പുസ്തകം?

  Ans : പ്രാചീന മലയാളം
 • 2790 ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തില്‍ സര്‍വ്വ മത സമ്മേളനം നടന്ന വര്ഷം?

  Ans : 1924

"If you have a goal, write it down. If you do not write it down, you do not have a goal you have a wish"

-  Steve Maraboli,

 

 

  PSC Malayalam Question Categories  

Kerala history malayalam Questions and answers for PSC 10th level exam

Kerala Renaissance Malayalam PSC Questions

PSC Questions on Facts about Kerala

PSC Questions on Malayalam Literature

PSC Questions on Malayalam Cinema

Geography of Kerala PSC Malayalam Questions

കേരള നവോദ്ധാനം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഗതാഗതം മലയാളം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

മലയാള സാഹിത്യം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

മലയാള സിനിമ പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ സിനിമ പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഇന്ത്യാ ചരിത്രം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യൻ വാര്‍ത്താവിനിമയം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യൻ  വിദ്യാഭ്യാസം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യൻ  സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യൻ   സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പിഎസ് സി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

Basic facts about india Malayalam PSC questions

Indian Cinema Malayalam PSC Questions

Indian History Malayalam PSC Questions

Transportation in India Malayalam PSC questions

Indian defence system PSC questions

Constitution of India Malayalam PSC Questions

Indian Communication system Malayalam PSC Questions

Indian Educational System Malayalam PSC Questions

Indian Economy Malayalam PSC Questions

Indian Freedom Struggle Malayalam PSC Questions


സയൻസ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

ബയോളജി  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഊർജ്ജതന്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

രസതന്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ജ്യോതിശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഭൂമിശാസ്ത്രം  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ഇൻഫർമേഷൻ  ടെക്നോളജി &  സൈബർ ലോ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

Basic Facts about Science Malayalam PSC Questions

Biology Malayalam PSC Questions

Physics Malayalam PSC Questions 

Astronomy Malayalam PSC Questions

Geography Malayalam PSC Questions

Information Technology and Cyber Law PSC Malayalam Questions

PSC Malayalam PSC English android app, LDC, KAS, LGS, PSC Degree Level Exams, PSC Malayalam Questions
Gk4success Nursing App, PSC Staff Nurse, AIIMS, JIPMER, RCC, MOH, HAAD, DHA, PGIMER, ESIC Nursing Exams

Feedback

Please let us know your experience with our website!.

Forgot Password

Please let us know your experience with our website!.